8th ಸಂವೇದ ವೀಡಿಯೋಗಳು

ಘಟಕ 1 : ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ


ಘಟಕ 3 : ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ಗಳು


ಘಟಕ 7 : ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ


ಘಟಕ 2 : ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು – ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು.


ಘಟಕ 8 : ಘರ್ಷಣೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.