8th ಸಂವೇದ ವೀಡಿಯೋಗಳು

ಘಟಕ 1 : ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕ 3 : ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ಗಳು ಘಟಕ 7 : ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಘಟಕ 2 : ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು – ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು. ಘಟಕ 8 : ಘರ್ಷಣೆ.